BUSINESS AUTOMATION SOLUTIONS

Increase velocity and responsiveness of your employees and reduce error margin. 

We can help you optimize your business processes so you can focus on more strategic tasks.

Tehnološko izboljšani naravni kamniti elementi – BEYOND NATURAL

Created with Sketch.

AUGMENTECH, d.o.o. je kot kot konzorcijski partner prejelo sofinanciranje s strani Evropske unije iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost za izvedbo aktivnosti projekta Tehnološko izboljšani naravni kamniti elementi – BEYOND NATURAL. Podjetje se je povezalo v razvojno usmerjen konzorcij z vodilnim partnerjem MARMOR HOTAVLJE d.o.o. in konzorcijskim partnerjem TRIIS, d.o.o., Železniki.

Cilj projekta je izdelava novega inovativnega izdelka iz naravnega kamna z izboljšanimi mehansko fizikalnimi lastnostmi z uporabo novih tehnoloških procesov, ki upoštevajo vse trenutne okoljsko- podnebne smernice razvoja. Novi tehnološko izboljšani naravni kamniti elementi bodo predstavljali tehnološki preboj, saj bomo izdelali z vlakni ojačan dekorativni panel iz naravnega kamna debeline le 10 mm z možnostjo ukrivljenih površin in presvetlitve. Projekt prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Nov produkt tehnološko izboljšanih marmornih elementov bo naravne vire izkoriščal veliko bolj učinkovito, s čimer se bo zmanjšala poraba primarnih surovin, povečala se bo uporaba stranskih proizvodov. Velika stopnja reciklabilnosti v celotnem ciklu bo omogočila učinkovitejšo izrabo naravnih virov.

Trajanje projekta: 27.10.2023 do 26.10.2025.

Skupna finančna vrednost projekta: 578.100,90 EUR.
Delež sofinanciranja: 28.117,68 EUR.
Lastna sredstva: 24.685,12 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost: www.noo.gov.si. Več informacij na portalu: www.evropskasredstva.si.

Avtonomni kmetijski e-robot brez emisij (ADAM-0)

Created with Sketch.

Projekt “Avtonomni kmetijski e-robot brez emisij (ADAM-0) je v okviru Javnega razpisa ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI” prejel EU sofinanciranje
NAZIV PROJEKTA: Avtonomni kmetijski e-robot brez emisij (ADAM-0).

PARTNERJI V PROJEKTU:
SMT, proizvodnja elektronskih naprav in elektronike, d.o.o.
HYPEX, Industrijska avtomatizacija, d.o.o.
3 Port Sistemi, informacijske storitve, d.o.o.
AUGMENTECH, razvoj in trženje IKT, d.o.o.

Predvidena vrednost upravičenega stroška za Augmentech, d.o.o., znaša 83.248,50 € od tega je predvidena vrednost sofinanciranja 49.949,10 €.

Visokotehnološka strojno-informacijska rešitev za upravljanje s kmetijskimi površinami iz zraka

Created with Sketch.

OneDrone d.o.o v sodelovajnu z Augmentech, razvoj in trženje, IKT d.o.o in ZRS Koper – Znanstveno- raziskovalno središče Koper sodeluje pri javnem razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Projekt je razdeljen na 3 dele:

1. Knjižnica agronomskih ukrepov za izvajanje iz zraka

Izdelati nabor ukrepov, pravil in zakonitosti za upravljanje kmetijskih površin iz zraka. Izvedli bomo študijo prednosti upravljanja površin iz zraka in primerjavo z obstoječimi metodami (traktor…) in izdelali ustrezne algoritme za primerno ravnanje z različnimi kmetijskimi kulturami. Prvotno se bomo osredotočili na dve kmetijski kulturi, predvidoma oljke in vinsko trto. Projekt bo torej rezultiral v inovativni rešitvi, ki bo vključevala popolnoma nov poslovni model kmetijske pridelave z uporabo dronov in napredne senzorike ter inovativnih informacijskokomunikacijskih tehnologij.

Rešitev bo vplivala na učinkovito rabo surovin, energije in služila učinkovitemu prilagajanju podnebnim spremembam. Z našo rešitvijo preprečujemo onesnaževanje z odvečnimi hranili in FFS, pripomoremo k manjši porabi virov ter bolj učinkovitem kmetovanju na obstoječih površinah.

2. Senzorično zaznavanje z brezpilotnimi letalniki

Interpretiranje letalniške spektrometrične analize s pomočjo programske rešitve. Augmentech ima veliko bazo spektrofotometričnih analiz, ki jo je uporabil za razvoj algoritmov za natančno določanje količine hranil v tleh, določanje relativne zračne varnosti, količine organske snovi in drugih parametrov. Med drugim tekom projektra spremljamo dogajanje v izbranih oljčnikih z uporabo večih senzorjev: termalni, multispektralni in RGB senzor.

Z uporabo interdisciplinarnih znanj interpretiramo dogajanje na pridelovalni površini. Pridobljena dognanja pridelovalci uporabijo za doseganje višjega hektarskega donosa ob zmanjšanimi vložki.

3. Strojna oprema za ustrezno dosejevanje kmetijskih površin

Sistem za funkcionalno dosejevanje kmetijskih površin. V sklopu projekta bomo razvili in integrirali strojnoinformacijsko rešitev za optimalno dosejevanje kmetijskih površin s pomočjo dronov. Droni omogočajo natančno doziranje izbranega materiala na površino. Preko specializiranih programskih orodij naredimo ‘navodila’ za dron, ki vsebujejo poti letenja in odmerek materiala. Prednost takšenga načina je prelet območij le kjer je potrebno. Tako ne izgubljamo na času in materialu.

www.evropskasredstva.si
Projekt financira Evropska unija – NextGenerationEU
Skupna vrednost projekta znaša 494.666,15€. Vrednost sofinanciranja s strani Evropske unije znaša 296.799,65€.

Operacija Agrover

Created with Sketch.

Konzorcijski partnerji Augmentech, d.o.o., KZ Agraria Koper, z.o.o. ter podjetje Verus, d.o.o., so v okviru javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« prejeli subvencijo v višini največ do 299.846,3 EUR za namen izpeljave projekta Agrover – vpeljave napredne senzorike v proces agroživilske verige. Cilj projekta je vpeljati napredno senzoriko v procese agroživilske verige in izvesti celovito optimizacijo procesov znotraj členov verige.

V sklopu projekta smo razvili delujoči sistem za precizno kmetijstvo Agrover ter integrirali pametno senzoriko v agroživilsko verigo. Digitalizirali smo skladiščne procese v Kmetijski zadrugi Agraria Koper ter s samo aplikacijo omogočili kmetu, da v vsakem trenutku opravi analizo zemlje.

https:///www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Operacija Kenzor

Created with Sketch.

Podjetje Augmentech d.o.o, PE Braslovče je v okviru operacije “E-poslovanje 2019-2020” prejelo 30.000€ subvencije na namene vzpostavitve elektronskega poslovanja. V sklopu operacije smo prenovili spletno stran, vzpostavili spletno trgovino in elektronsko komunikacijsko platformo, okprepil kompetence zaposlenih ter posneli produktno prodajni video.

https:///www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Augmentech LTD is a micro high-tech company, specialized in development of high tech IT solutions and consulting. With our advanced knowledge of computer science, electronics, mathematic, mechanical engineering and bio informatics, we are serving several medium and large seized companies with our services. When releasing products we keep in mind the importance of usability, usefulness and accessibility. 

Copyright © 2011-2020 Augmentech. All rights reserved

info@augmentech.si
— Pristaniška ulica 8, 6000 Koper
— PE Braslovče, Preserje 16b, 3314 Braslovče
Created with Sketch.

Augmentech is registered as a research organization at the Slovenian Research Agency and performing research and development activites in the field of information technologies.